Takster

 

Halvrimmen Vandværk A.m.b.a

Aalborgvej 7, Halvrimmen 9460 Brovst

Tlf. 98238642 – 40425748         CVR.nr: 31440807        Spar Vens.: 9070 4295600093

Takstblad

Gældende fra 1/1 2019

 

Driftsbidrag:

1.1 Fast årlig driftsbidrag pr. enhed jf. OIS/BBR 550,00 kr.
1.2 m³ afgift, uanset antal af forbrugte m³ (pr. m³) 4,50 kr.
1.3 Målerleje evt. differentieret efter målerstørrelse (pr. måler) 200,00 kr.
1.4 Statsafgift for ledningsført vand (pr.m3) 6,18 kr.
1.5  Afgift til drikkevandsbeskyttelse (pr.m3) 0,19 kr.
1.6 m3 afgift v/vandspild inden for grundgrænsen uanset målerens placering 4,50 kr.

 

Anlægsbidrag/tilslutningsafgifter:
Der betales ved en ejendoms tilslutning og/eller udbygning.

2.0 Anlægsbidrag i byområde (indenfor byskiltet)
2.1 Enfamiliehuse og forretninger o.lign. (pr. enhed)
2.2 Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle) 7340 kr.
2.3 Forsyningsledningsbidrag 4707 kr.
2.4 Stikledningsbidrag 8275 kr.
2.5 Anlægsbidrag ialt (pr. ejendom) 20322 kr.
2.6 Ejendomme med flere lejligheder, beboelse/erhverv Første enhed fuldt anlægsbidrag jf. nødvendig stikledningsdimention
2.7 Efterfølgende lejligheder på samme stikledning (pr. lejlighed) 12045 kr.
2.8 Indretning af lejligheder i bestående bygning (pr. nyindrettet lejlighed) 12045 kr.
3.0 Anlægsbidrag i landområde (udenfor byskiltet)
3.1 Huse i landområde
3.2 Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle) 14678 kr.
3.3 Forsyningsledningsbidrag (faktiske etableringsudgifter)
3.4 Stikledningsbidrag 8275 kr.
3.5 Anlægsbidrag ialt pr. ejendom
3.6 Landbrug /Erhverv – Industri – Institutioner o.lign
3.7 Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle) 22016 kr.
3.8 Forsyningsledningsbidrag (faktiske etableringsudgifter)
3.9 Stikledningsbidrag 8275 kr.
3.10 Anlægsbidrag ialt pr. ejendom

 

Fordelingsnøgle for beregning af Hovedanlægsbidrag

4.1  32 mm stikledningsdim.                                                                                                              0-500m3/år x1  7340 kr.
4.2 40 mm stikledningsdim.                                                                                                          501-2000m3/år x2 14678kr.
4.3 50 mm stikledningsdim.                                                                                                       2001-5000m3/år x3 22016 kr.
4.4 63 mm stikledningsdim.                                                                                                       5001-10000m3/år x4 29356 kr.
 4.7  Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om-eller tilbygning kan der opkræves et eller flere  hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. Regulativ og fordelingsnøgle  
5.1 Målerbrønd monteres ved grundgrænse og betales af ejendommens ejer 
5.2 For industri og Institutioner, hvor der skal installeres sprinkleranlæg,
fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med vandforsyningen 
5.3 Hvor tilslutning kræver trykforøger eller anden ekstraordinær installation,
fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med vandforsyningen.
5.4 Ved nedlæggelse af grund betales alle omkostninger til frakobling  v/ grundgrænse af ejer

 

 

Gebyr:

6.1 Første rykker grundet for sen betaling (momsfrit) 100,00 kr.
6.2 Anden rykker m/lukkevarsel (momsfrit) 100,00 kr.
6.3 Manglende returnering af aflæsningskort (momsfrit) 200,00 kr.
6.4 Måleraflæsning ved ejer/lejer skift 100,00 kr.
6.5 Lukning – efter regning dog mindst (momsfrit) 1500,00 kr.
6.6 Oplukning – efter regning dog mindst 1500,00 kr.
6.7 Flytteopgørelse v/ejerskifte/lejeskifte 100,00 kr.
6.8 Måleraflæsning v/ejerskifte/lejeskifte (ved bestilt aflæsning) 275,00 kr.
6.9 Målerskifte grundet frostsprængning (efter regning)
6.10 Gebyr for genetablering af brudt målerplombe 500,00 kr.
6.10 Målerprøvning på prøvelaboratorie – 1,5 – 2,5 m³ 1500,00 kr.
6.11 Målerprøvning på prøvelaboratorie – > 2,5 m³ 2000,00 kr.
6.12 Administrationsgebyr 100,00 kr.
6.13 Er fejlvisningen mindre end 4%, betales afprøvningen af forbrugeren
6.14 Er fejlvisningen større end 4%, betales afprøvningen af vandværket
6.15 Viser afprøvningen afvigende fejl, fastsætter vandværket, efter forhandling
med forbrugeren, forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen
skønnes at have foreligget forbrugsmæssigt.
6.16  Gebyr ved brudte/manglende aftaler i forbindelse med målerudskiftning 400,00 kr.
Alle priser tillægges 25 % moms (dog undtaget 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.5)

Betalingsbetingelser:

7.1 Betalingsbetingelser: 14 dage
7.2 Forsynings- og stikledningsbidrag reguleres 1 gang årligt efter DVF index for anlægsbidrag
7.3 Iøvrigt henvises til gældende Regulativ for Vandforsyningerne i Jammerbugt Kommune
7.5 Der opkræves s’conto – hvert den 20. feb. + 20. aug.
Årsopgørelse – den 20. feb.
8.0 Vedtaget af bestyrelsen for Halvrimmen Vandværk A.m.b.a. d. 15-11-2018
Formand Tommy Nielsen
Næstformand og Kasserer Preben Olesen
Sekretær Frank Brøndum
Bestyrelsesmedlemmer Ole Leonhard Jensen, Poul Brander, Ole Kristensen, Ejvind Christensen
9.0 Godkendt af Vækst og Udvikling i Jammerbugt Kommune  ( Mariane Eduardsen )  d. 18-11-2018